Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi („Službeni glasnik RS“, broj 129/04) i Odluke broj INT-010/19 zastupnika privrednog društva Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Kneza Mihaila 54, od dana 13.05.2019. godine, doneta su:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“POVEDI ME NA LETOVANJE”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “POVEDI ME NA LETOVANjE” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad
Kneza Mihaila 54
matični broj: 21271284, pib: 109940529
zakonski zastupnici: Kfir Shpigel, direktor, Marek Ignacy Perelzon, direktor i Michal Nizri Grossman, direktor;

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 13.05.2019. godine, Kfir Shpigel, direktor i Michal Nizri Grossman, direktor, za privredno društvo Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, doneo je Odluku broj INT-010/19 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “POVEDI ME NA LETOVANjE”.

III. NAZIV, VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi i uslugama.
Naziv nagradne igre je “POVEDI ME NA LETOVANjE”.
Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 21. juna 2019. godine do 20. jula 2019. godine.

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. Lješka br. 1/3, matični broj: 21348848 i u privrednom društvu ABD DOO BEOGRAD, ul. Kneza Mihaila br. 54, matični broj: 17409280, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).
Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).
Dobitnik glavne nagrade, kao i osoba koja s njim putuje, mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana planiranog kao dan povratka sa nagradnog putovanja.
Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.
Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

V. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center ostvare kupovinu u minimalnoj vrednosti od 3.000,00 dinara.
Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj.
Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4242.
SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 4242 sa tekstom: 123456)
Broj 4242 biće dostupan za slanje sms-a počev od 21. juna 2019. godine u 10:00 časova do 19. jula 2019. godine u 23:59 časova.
SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).
Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini.
Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs.

VI. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD
NAZIV NAGRADE Ukupan broj nagrada CENA RSD komad  CENA  / total neto (RSD) Cena / total bruto sa PDV-оm  RSD
DNEVNA nagrada Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 3.000,00 dinara 105 3.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 315.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 315.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
Vikend nagrada SUBOTA

 

Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara 4 10.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
Vikend nagrada NEDELJA

 

Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara 4 10.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
 GLAVNA nagrada Turistički vaučer za dve osobe 1 360.965,00 RSD oslobođeno od PDV-a 360.965,00 RSD oslobođeno od PDV-a 360.965,00 RSD oslobođeno od PDV-a
NAGRADE UKUPNO RSD 755.965,00 RSD oslobođeno od PDV-a

Dobitni fond čini roba i usluge..
Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.
Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:
– Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 3.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u prodajnim objektima koji se nalaze u Rajićeva Shopping Center. Vaučer kartica UniCredit banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica UniCredit banke se ne može zameniti za novac.
– Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u prodajnim objektima koji se nalaze u Rajićeva Shopping Center. Vaučer kartica UniCredit banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica UniCredit banke se ne može zameniti za novac.
– Turistički vaučer za dve osobe u vrednosti od 360.965,00 dinara podrazumeva putni vaučer za koji će dobitnik u skladu sa svojim željama, a do visine vrednosti vaučera, birati turistički aranžman koji mu odgovara. Putni vaučer se isključivo može koristiti za putovanja u periodu od meseca avgusta do kraja oktobra 2019. godine i shodno tome se ne može zameniti za neku drugu nagradu niti novčanu protivvrednost.
Rok važenja Vaučer kartica UniCredit banke koji predstavljaju dnevne, vikend nagradu nedelja i vikend nagradu subota je do 30.09.2019. godine.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 3.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.
Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
-20.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 21. juna 2019. godine u 10:00 časova do 19. jula 2019. godine u 23:59 časova).
Biće izvučeno ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA I VIKEND NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENJE VIKEND NAGRADE SUBOTA

Svi učesnici koji zaključno sa svakom subotom tokom trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 3.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika VIKEND NAGRADE SUBOTA nagrade biće vršeno:
– 23.06.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 21.06. u 10:00č do 22.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA.
– 30.06.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 23.06. u 00:00č do 29.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA.
– 07.07.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 30.06. u 00:00č do 06.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA.
– 14.07.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 07.07. u 00:00č do 13.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA.
Biće izvučeno ukupno 4 dobitnika VIKEND NAGRADE SUBOTA.
Jedno lice ne može biti dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA više puta.
Dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik VIKEND NAGRADE SUBOTA nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika VIKEND NAGRADE SUBOTA biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENJE VIKEND NAGRADE NEDELJA

Svi učesnici koji zaključno sa svakom nedeljom tokom trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 3.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika VIKEND NAGRADE NEDELjA nagrade biće vršeno:
– 24.06.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 21.06. u 10:00č do 23.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA.
– 01.07.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 24.06. u 00:00č do 30.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA.
– 08.07.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 01.07. u 00:00č do 07.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA.
– 15.07.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 08.07. u 00:00č do 14.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA.
Biće izvučeno ukupno 4 dobitnika VIKEND NAGRADE NEDELjA.
Jedno lice ne može biti dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA više puta.
Dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika VIKEND NAGRADE NEDELjA biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog radnog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 3.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog radnog dana počev od 22.06.2019. godine u 10:00 časova tokom trajanja nagradne igre, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 5 DNEVNIH nagrada. Učesnici koji gore bliže opisanu kuovinu budu ostvarili u danima koji padaju u petak, učestvovaće u izvlačenju koje će se održati u ponedeljak.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno:
1. 22.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 21.06. u 10:00č do 21.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
2. 25.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 24.06. u 10:00č do 24.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
3. 26.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 25.06. u 10:00č do 25.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
4. 27.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 26.06. u 10:00č do 26.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
5. 28.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 27.06. u 10:00č do 27.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
6. 29.06.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 28.06. u 10:00č do 28.06.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
7. 02.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 01.07. u 10:00č do 01.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
8. 03.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 02.07. u 10:00č do 02.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
9. 04.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 03.07. u 10:00č do 03.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
10. 05.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 04.07. u 10:00č do 04.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
11. 06.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 05.07. u 10:00č do 05.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
12. 09.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 08.07. u 10:00č do 08.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
13. 10.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 09.07. u 10:00č do 09.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
14. 11.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 10.07. u 10:00č do 10.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
15. 12.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 11.07. u 10:00č do 11.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
16. 13.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 12.07. u 10:00č do 12.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
17. 16.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 15.07. u 10:00č do 15.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
18. 17.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 16.07. u 10:00č do 16.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
19. 18.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 17.07. u 10:00č do 17.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
20. 19.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 18.07. u 10:00č do 18.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
21. 20.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 19.07. u 10:00č do 19.07.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 5 dobitnika DNEVNE nagrade.
Biće izvučeno ukupno 105 dobitnika DNEVNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
Dobitnik GLAVNE, VIKEND NAGRADE SUBOTA I VIKEND NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rsnajkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po pet rezervnih dobitnika za GLAVNU, VIKEND NAGRADE SUBOTA, VIKEND NAGRADE NEDELjA i DNEVNE nagrade.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Četvrti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon treće izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik i treće izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Peti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon četvrtog izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik, treće izvučeni rezervni dobitnik i četvrto izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:
– Ana Divić, član
– Dejan Strugar, predsednik i
– Nemanja Karapandžić, član.

IX. NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs i u dnevnom listu „Novosti“ najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

X. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADIOdmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste.
Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.
Dobitnici će dnevnu nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog dana u periodu od 10:00č do 22:00č.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.
OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ VIKEND NAGRADI NEDELjA I VIKEND NAGRADI SUBOTAPo završenom izvlačenju i utvrđivanju dobitnih kodova, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obaveštenja dobitnika o osvojenoj VIKEND NAGRADI NEDELjA I VIKEND NAGRADI SUBOTA.
Obaveza priređivača je da dobitnika kontaktira putem mobilnog telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja, te ga obavesti o osvojenoj nagradi, načinu i roku preuzimanja iste.

Dobitnici će VIKEND NAGRADU NEDELjA I VIKEND NAGRADU SUBOTA preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54.
U slučaju da dobitnik VIKEND NAGRADE NEDELjA I VIKEND NAGRADE SUBOTA ne preuzme nagradu ili ne pokaže na uvid odgovarajući fiskalni račun, isti gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.

Osvojenu VIKEND NAGRADU NEDELjA I VIKEND NAGRADU SUBOTA dobitnik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENIM GLAVNIM NAGRADAMA

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 5 dana (najkasnije do 27.07.2019. do 15:00č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj 011 4000830 u vremenu od 10:00 do 22:00č časova, sedam dana u nedelji, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon, te dostavi kopiju lične karte i fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.
Glavna nagrada će biti uručena najkasnije do 01.08.2019. godine, na adresi u Republici Srbiji koju će dobitniku biti saopštena prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi.
Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.
Osvojenu glavnu nagradu dobitnik ne može da prenese na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga dobitnik nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi onda će se te nagrade dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču fiskalni račun sa jedinstvenim redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Nakon preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da minimum mesec dana pre planiranog putovanja pristupi u poslovne prostorije turističke agencije „Travel House d.o.o“ u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 10v/II, kako bi se izvršila aktivacija putnog vaučera i rezervacija turističkog aranžmana u skladu sa željama dobitnika, a do visine vrednosti vaučera.
U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

XI. NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Novosti“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.rajicevashoppingcenter.rs/povedi-me-na-letovanje.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana početka nagradne igre.

XII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

XIII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.
Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.
Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

XIV. SAGLASNOST

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:
– da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

– da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 114. i 116. Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

– da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

– da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno odredbi iz članova 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

XV. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.
Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada, turističkoj agenciji i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.
Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

XVIII. TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLJIVANJE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.
Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:
-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;
-dobitnicima.

XX. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je mesno nadležan sud u Beogradu.

XXI. STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.
u Beograd, dana 13.05.2019.godine