Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi („Službeni glasnik RS“, broj 129/04) i Odluke broj INT-091/20 zastupnika privrednog društva Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Kneza Mihaila 54, od dana 13.05.2020. godine, doneta su:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“NAGRADE SU U RAJIĆEVOJ”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “NAGRADE SU U RAJIĆEVOJ” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA
Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad
Kneza Mihaila 54
matični broj: 21271284, pib: 109940529
zakonski zastupnici: Kfir Shpigel, direktor, Marek Ignacy Perelzon, direktor i Michal Nizri Grossman, direktor;

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE
Dana 13.05.2020. godine, Kfir Shpigel, direktor i Michal Nizri Grossman, direktor, za privredno društvo Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, doneli su Odluku broj INT-091/20 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “NAGRADE SU U RAJIĆEVOJ“.

III. NAZIV, VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA
Organizuje se nagradna igra u robi.
Naziv nagradne igre je “NAGRADE SU U RAJIĆEVOJ”.
Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 20. juna 2020. godine do 18. jula 2020. godine.

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. Lješka br. 1/3, matični broj: 21348848, u privrednom društvu ABD DOO BEOGRAD, ul. Kneza Mihaila br. 54, matični broj: 17409280, u privrednom društvu NOVASTON MARKETING CONSULTANCY – NMC d.o.o. ulica Vuka Karadžića 7a, matični broj: 21202525 i marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji učestvuju u nagradnoj igri, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).
Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).
Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.
Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

V. OPIS NAGRADNE IGRE
Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center, kao i u hotelu MAMA SHELTER BELGRADE, ostvare kupovinu u minimalnoj vrednosti od 2.000,00 dinara.
Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj.
Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4488.
SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 4488 sa tekstom: 123456)
Broj 4488 biće dostupan za slanje sms-a počev od 20. juna 2020. godine u 08:00 časova do 18. jula 2020. godine u 16:00 časova.
SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).
Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini.
Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici http://www.rajicevashoppingcenter.rs/nagrade-su-u-rajićevoj/.

VI. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD
NAZIV NAGRADE Ukupan broj nagrada CENA RSD komad  CENA / total neto (RSD) Cena / total bruto sa PDV-om RSD
DNEVNA
nagrada
Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara 20 5.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 100.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 100.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
DNEVNA
nagrada
Kolač Vaučer 20 700,00 RSD oslobođeno od PDV-a 14.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 14.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
DNEVNA
nagrada
SUBOTA
Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara 4 10.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
DNEVNA
nagrada
SUBOTA
PIZZA vaučer subota 4 1.880,00 RSD oslobođeno od PDV-a 7.520,00 RSD oslobođeno od PDV-a 7.520,00 RSD oslobođeno od PDV-a
DNEVNA
nagrada
NEDELJA
Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara 4 10.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 40.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
DNEVNA
nagrada
NEDELJA
PIZZA vaučer nedelja 4 1.880,00 RSD oslobođeno od PDV-a 7.520,00 RSD oslobođeno od PDV-a 7.520,00 RSD oslobođeno od PDV-a
GLAVNA
nagrada
Motor Piaggio Beverly 3 441.000,00  RSD bez PDV-a 1.323.000,00 RSD bez PDV-a 1.587.600,00 RSD sa PDV-om
NAGRADE UKUPNO RSD 1.796.640,00 RSD sa PDV-om

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

  • 20 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u prodajnim objektima koji se nalaze u Rajićeva Shopping Center. Vaučer kartica UniCredit banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica UniCredit banke se ne može zameniti za novac.
  • 20 h Kolač Vaučer koji važi za dve osobe i može se isključivo iskoristiti u hotelu MAMA SHELTER BELGRADE koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center za konzumaciju kolača pod nazivom MAMA Koh sa prelivom od karamele. Kolač Vaučer se ne može zameniti za novac.
  • 8 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u prodajnim objektima koji se nalaze u Rajićeva Shopping Center. Vaučer kartica UniCredit banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica UniCredit banke se ne može zameniti za novac.
  • 8 h PIZZA Vaučer koji važi za dve osobe i može se isključivo iskoristiti u hotelu MAMA SHELTER BELGRADE koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center za konzumaciju PIZZE Kaprićoza. PIZZA Vaučer se ne može zameniti za novac.
  • 3 x Motor marke Piaggio, model Beverly 300 ABS, zapremina 278 cc, snaga 15,5 kW, brendiran logom priređivača.

Rok važenja Vaučer kartica UniCredit banke je do 31.08.2020. godine.
Rok važenja Kolač i PIZZA Vaučera je do 31.8.2020. godine.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.
IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE
Svi učesnici koji u toku jednog radnog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4488 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana za prethodni radni dan tokom trajanja nagradne igre i to počev od 23.06.2020. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 2 DNEVNE nagrada i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara i jedan dobitnik Kolač vaučera.
Biće izvučeno ukupno 40 dobitnik DNEVNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA.
Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani http://www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj / najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE SUBOTA
Svi učesnici koji svake subote tokom perioda trajanja nagradne igre pošalju SMS na broj 4488 sa odgovarajućem sadržajem, a prethodno ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.000,00 dinara, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE NAGRADE SUBOTA nagrade biće vršeno:
– 21.06.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 20.06.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera subota.
– 28.06.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 27.06.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera subota.
– 05.07.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 04.07.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera subota.
– 12.07.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 11.07.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera subota.
Biće izvučeno ukupno 8 dobitnika DNEVNE NAGRADE SUBOTA.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA više puta.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA.
Objavljivanje dobitnika DNEVNE NAGRADE SUBOTA biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE NEDELJA
Svi učesnici koji svake nedelje tokom perioda trajanja nagradne igre pošalju SMS na broj 4488 sa odgovarajućem sadržajem, a prethodno ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.000,00 dinara, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE NAGRADE NEDELjA nagrade biće vršeno:
– 22.06.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 21.06.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera nedelja.
– 29.06.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 28.06.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera nedelja.
– 06.07.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 05.07.2020. godine u periodu od 0:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera nedelja.
– 13.07.2020. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS dana 12.07.2020. godine u periodu od 00:00č do 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara i jedan dobitnik PIZZA vaučera nedelja.
Biće izvučeno ukupno 8 dobitnika DNEVNE NAGRADE NEDELjA.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA više puta.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA.
Objavljivanje dobitnika DNEVNE NAGRADE NEDELjA biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE
Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4488 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
-18.07.2020. godine u 18:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4488 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 20. juna 2020. godine u 08:00 časova do 18. jula 2020. godine u 16:00 časova.
Biće izvučeno ukupno 3 dobitnik glavne nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik GLAVNE NAGRADE više puta.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA I DNEVNE NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika GLAVNE NAGRADE biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade
Biće izvučena po pet rezervnih dobitnika za sve nagrade.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Četvrti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon treće izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik i treće izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Peti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon četvrtog izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik, treće izvučeni rezervni dobitnik i četvrto izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE
O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:
– Ivana Ljušić, član
– Milica Radović, član i
– Nemanja Karapandžić, predsednik.

IX. NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA
Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet strani http://www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj / .

X. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA
OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADI

Odmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste. Dobitnik je dužan da nagradu preuzme u roku od 2 radna dana od dana kada je obavešten o osvojenoj nagradi. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

Dobitnici će dnevnu nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog radnog dana u periodu od 10:00č do 17:00č.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.
OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADI SUBOTA ILI DNEVNOJ NAGRADI NEDELJA

Odmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE NAGRADE SUBOTA ILI DNEVNE NAGRADE NEDELJA, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste. Dobitnik je dužan da nagradu preuzme u roku od 2 radna dana od dana kada je obavešten o osvojenoj nagradi. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

Dobitnici će nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog radnog dana u periodu od 10:00č do 17:00č.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI

Po završenom izvlačenju i utvrđivanju dobitnih kodova, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obaveštenja dobitnika o osvojenoj GLAVNOJ NAGRADI.
Obaveza priređivača je da dobitnika kontaktira putem mobilnog telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja, te ga obavesti o osvojenoj nagradi, načinu i roku preuzimanja iste.

Priređivač će organizovati svečanu dodelu GLAVNIH NAGRADA i to najkasnije do 01.09.2020. godine.
U slučaju da dobitnik GLAVNE NAGRADE ne preuzme nagradu ili ne pokaže na uvid odgovarajući fiskalni račun, isti gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade, preda kopiju lične karte i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Dobitnik glavne nagrade dužan je da sa iste ne skida brendirane nalepnice priređivača u roku od godinu dana do dana preuzimanja nagrade.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.

Osvojenu nagradu dobitnik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

XI. NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE
Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici http://www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj najkasnije u roku od 8 dana pre početka nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

XII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE
Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

XIII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI
Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.
Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.
Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

XIV. SAGLASNOST
Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

  • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz člana 12. u vezi sa čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018),
  • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108. i 110. Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12. U vezi sa čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018),
  • da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno odredbi iz čl 12. u vezi sa čl. 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovde navedeni podaci se mogu javno objaviti isključivo uz prethodni pristanak putem pisane izjave i to shodno odredbi iz čl. 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Pristanak za obradu podataka se može opozvati u svakom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja Priređivaču na njegovu adresu sedišta.

XV. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA
Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.
Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.
Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

XVIII. TROŠKOVI
Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLJIVANJE
Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.
Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:
-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;
-dobitnicima.

XX. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA
U slučaju spora nadležan je mesno nadležan sud u Beogradu.

XXI. STUPANJE NA SNAGU
Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.