Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012 – dr. zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi („Službeni glasnik RS“, broj 129/04) i Odluke broj INT-052/19 zastupnika privrednog društva Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Kneza Mihaila 54, od dana 16.08.2019. godine, doneta su:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

DVA JE UVEK BOLJE

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “DVA JE UVEK BOLJE” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

 1. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad

Kneza Mihaila 54

matični broj: 21271284, pib: 109940529

zakonski zastupnici: Kfir Shpigel,  direktor, Marek Ignacy Perelzon, direktor i Michal Nizri Grossman, direktor;

 1. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 16.08.2019. godine, Kfir Shpigel,  direktor i  Michal Nizri Grossman, direktor,  za privredno društvo Rajićeva Shopping Center Management d.o.o. Beograd-Stari Grad, doneo je Odluku broj INT-052/19 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “DVA JE UVEK BOLJE”.

III.  NAZIV, VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Naziv nagradne igre je “DVA JE UVEK BOLJE”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 19. oktobra 2019. godine do 17. novembra 2019. godine.

 1. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. LJeška br. 1/3, matični broj: 21348848, u privrednom društvu ABD DOO BEOGRAD, ul. Kneza Mihaila br. 54, matični broj: 17409280, u privrednom društvu NOVASTON MARKETING CONSULTANCY – NMC d.o.o. ulica Vuka Karadžića 7a, matični broj: 21202525 i marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji učestvuju u nagradnoj igri, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

 1. V. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center , osim u hotelu MAMA SHELTER BELGRADE, ostvare kupovinu u minimalnoj vrednosti od 2.222,00 dinara.

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun  na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 2222.

SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.

(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 2222 sa tekstom: 123456)

Broj 2222 biće dostupan za slanje sms-a počev od 19. oktobra 2019. godine u 10:00 časova do 17. novembra 2019. godine u 22:00 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici http://www.rajicevashoppingcenter.rs/dva-je-uvek-bolje/.

 1. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA
TABELA 1. NAGRADNI FOND  U RSD
NAZIV NAGRADE Ukupan broj nagrada CENA RSD komad

 

CENA  / total neto (RSD) Cena / total bruto sa PDV-om  RSD
DNEVNA

nagrada

Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara 60 5.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 300.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 300.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
VIKEND nagrada

 

Električni skuter 2 46.665,83 RSD bez PDV-a 93.331,66 RSD bez PDV-a 111.998,00 RSD sa PDV-om
VIKEND nagrada

 

GoPro Kamera 2 29.165,00 RSD bez PDV-a 58.330,00 RSD bez PDV-a 69.996,00 RSD sa PDV-om
VIKEND nagrada

 

Mobilni telefon iPhone 2 116.665,83 RSD bez PDV-a 233.331,66 RSD bez PDV-a 279.998,00 RSD sa PDV-om
VIKEND nagrada

 

Apple prenosivi računar 2 129.999,17 RSD bez PDV-a 259.998,34 RSD bez PDV-a 311.998,00 RSD sa PDV-om
NAGRADE UKUPNO RSD 1.073.990,00 RSD  sa PDV-om

 

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

 • 60 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u prodajnim objektima koji se nalaze u Rajićeva Shopping Center. Vaučer kartica UniCredit banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica UniCredit banke se ne može zameniti za novac.
 • 2 x Električni skuter marke XIAOMI E-Scooter , model M365 EU.
 • 2 x Kamera GoPro, model Hero 7
 • 2 x Mobilni telefon iPhone, model XS, 64GB, Silver.
 • 2 x Apple prenosivi računar, model Air 13″ i5/8/ 128GB.

Rok važenja Vaučer kartica UniCredit banke koji predstavljaju dnevne nagrade je do 31.12..2019. godine.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

IZVLAČENJE VIKEND NAGRADE

Svi učesnici koji tokom jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.222,00 dinara i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika  VIKEND NAGRADE nagrade biće vršeno sledećim danima tokom trajanja nagradne igre, i to:

 • 28.10.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 19.10. u 10:00č do 27.10.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika VIKEND NAGRADE.
 • 4.11.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 28.10. u 00:00č do 03.11.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika VIKEND NAGRADE.
 • 11.11.2019. godine u 10:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 04.11. u 00:00č do 10.11.2019. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika VIKEND NAGRADE.
 • 17.11.2019. godine u 23:00č (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 11.11. u 00:00č do 17.11.2019. godine u 22:00č). Izvlačiće se 2 dobitnika VIKEND NAGRADE.

Biće izvučeno ukupno 8 dobitnika VIKEND NAGRADE.

Jedno lice ne može biti dobitnik VIKEND NAGRADE više puta.

Dobitnik VIKEND NAGRADE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika VIKEND NAGRADE biće vršeno na internet strani http://www.rajicevashoppingcenter.rs/dva-je-uvek-bolje/  najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog radnog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.222,00 dinara i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana za prethodni dan  tokom trajanja nagradne igre i to počev od 20.10.2019. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvačiti po 2 DNEVNE nagrade. Izuzetak ovom pravilu će biti izvlačenje dnevnih nagrada za dan 17.11. i i ono će biti obavljeno dana 17.11.2019. godine u 23:00 časova, a učestvovaće lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 17.11. u 00:00č   do 17.11.2019. godine u 22:00č.

Biće izvučeno ukupno 60 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani http://www.rajicevashoppingcenter.rs/dva-je-uvek-bolje/  najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po pet rezervnih dobitnika za VIKEND i DNEVNE nagrade.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Četvrti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon treće izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik i treće izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Peti rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon četvrtog izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik, drugo izvučeni rezervni dobitnik, treće izvučeni rezervni dobitnik i četvrto izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i  adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

 • Ana Divić, član
 • Dejan Strugar, predsednik i
 • Nemanja Karapandžić, član.
 1. NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet strani http://www.rajicevashoppingcenter.rs/dva-je-uvek-bolje/ .

 1. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADI

Odmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste. Dobitnik je dužan da nagradu preuzme u roku od 2 radna dana od dana kada je obavešten o osvojenoj nagradi. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

 

Dobitnici će dnevnu nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54  i to svakog radnog dana u periodu od 10:00č do 17:00č.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ VIKEND NAGRADI

Po završenom izvlačenju i utvrđivanju dobitnih kodova, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obaveštenja dobitnika o osvojenoj VIKEND NAGRADI.

Obaveza priređivača je da dobitnika kontaktira putem mobilnog telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja, te ga obavesti o osvojenoj nagradi, načinu i roku preuzimanja iste.  Dobitnik je dužan da nagradu preuzme u roku od 2 radna dana od dana kada je obavešten o osvojenoj nagradi.

 

Dobitnici će  VIKEND NAGRADE preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog radnog dana u periodu od 10:00č do 17:00č.

U slučaju da dobitnik VIKEND NAGRADE ne preuzme nagradu ili ne pokaže na uvid odgovarajući fiskalni račun, isti gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade, preda kopiju lične karte i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.

 

Osvojenu VIKEND NAGRADU dobitnik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

 1. NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici  http://www.rajicevashoppingcenter.rs/dva-je-uvek-bolje  najkasnije u roku od 15 dana od dana početka nagradne igre.

XII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

XIII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

XIV.  SAGLASNOST

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz članova 10 i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012) , odnosno člana 12. u vezi sa čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), nakon početka primene istog.

 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 114. i 116. Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“,   97/2008, 104/2009- dr. zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012), odnosno člana 12. U vezi sa čl. 23   Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), nakon početka primene istog.

 

 • da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

 

 • da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno odredbi iz članova i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012), odnosno čl 12. u vezi sa čl. 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), nakon početka primene istog.
 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada, turističkoj agenciji i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

XVII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

XVIII. TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLJIVANJE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

-dobitnicima.

 1. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je mesno nadležan sud u Beogradu.

XXI. STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.