NEGA KOSE

Nega kose danas spada u elementarnu kulturu. Kao što negujete lice posle svakog umivanja, i kosa posle svakog pranja, u zavisnosti od tipa, traži da je nečim poboljšamo i ulepšamo. Danas su proizvodi za negu široko dostupni. Ima ih čak i previše pa ćemo vam olakšati konkretnim savetima kojima ćete dobiti dobre rezultate, a da ne provedete bespotrebno vreme i ne potrošite puno novca.

Dosta žena greši kada je u pitanju procena tipa kose pa samim tim i vrsta nege koja joj je potrebna. U nastavku teksta pričamo o nekim od najzastupljenijih tipova kose, kako da ih prepoznate i kako da ih tretirate.

Suva i oštećena kosa

Bez obzira na to da li je vlas deblja ili tanja, ako imate utisak da kosa sporo raste, lako se kida, nema sjaj, nalazite često delove po stanu, teško prolazite prstima kroz nju, ostaju vam donji delovi kose u četki, teško vam je da je obuzdate, velika je verovatnoća da imate suvu kosu.

Ovo je tip kose koja da bi izgledala lepše traži najjaču negu, tj da preciziramo – hidrataciju. Priuštite joj obavezno masku za suvu i oštećenu kosu. Masku nanosite posle svakog pranja na celu kosu. U slučaju da se teme masti nanosite na donje dve trecine kose.  U prodaja su dostupne tkz 60 sekudni maske, tako da proces traje kratko i ne oduzima vreme. Za ovaj tip kose preporuka je da se koristi i specijalizovano ulje za kosu a nanosi se na donju polovinu kose. Upamtite da ne postoji ulje koje hrani kosu, ona vam pomažu pre svega kao zastita i kao pomoć da kosa dobije na sjaju I elastičnosti.

Tips and tricks :

 • u kućnim uslovima nemojte sušiti kosu fenom do kraja jer izlaganje suve kose visokoj temperaturi značajno dodatno isušuje kosu
 • ukoliko vam se čini da se niste lepo isfenirali, deo kose koji vam se ne dopada pokvasite pa ponovo isfenirajte
 • izbegavajte izlaganje suve kose izrazito visokim ili niskim temperaturama. Kad je napolju jako toplo ili jako hladno, kosa se prilično isušuje, pa tada probajte da napravite punđu čime ćete zaštititi vašu kosu od spoljnog uticaja, a opet ćete imati frizuru

Farbane i blago isušene kose

Ukoliko dugo farbate kosu, posebno svetlijim tonovima, i primećujete da kosa nema sjaj i elastičnost koje je nekada imala, postaje nedovoljno poslušna kod oblikovanja, počinju brže da cvetaju krajevi onda je vaša kosa definitvno u ovoj grupi.

Kod vašeg tipa kose je dobro da uzmete ili neku blažu masku ili kondicioner za farbanu kosu. Takođe, u zavisnosti od mašćenja temena, nanosite masku ili kondicioner ili na celu ili na donje dve trećine kose. Na glavi držite dva do tri minuta maksimalno i isperite. To ponavljajte posle svakog pranja. Važno je negovati je stalno, jer će svi procesi oksidacije, mehaničkog kidanja I spoljnih uticaja biti ublaženi. Za ovaj tip kose takođe možete uzeti neko blaže specijalizovano ulje za kosu I nanositi ga na krajeve pre sušenja.

Tips and tricks:

 • trudite se da ne fenirate kosu češće od dva puta nedeljno
 • ovaj tip kose spada u dovoljno poslušnu kosu. Danas su dostupni odlični tutorijali kako da je oblikujete a bez upotrebe fena. Ovo može da vam pomogne da napravite nešto novo, a da ne štetite kosi
 • kao i kod suve kose, ukoliko je napolju jako toplo ili jako hladno, podignite kosu u punđu i tako je zaštitite od spoljašnjih uticaja

Nefarbane i blago isušene kose

Ovaj tip kose ćete najčešće prepoznati po tome što je pod rukom uglavnom mekana, ima blagi matirani sjaj, ne krza se često, poslušna je i većina ima blago isušene krajeve.

Za ovaj tip kose uzmite neki blaži kondicioner. Ovakva kosa nije kosa koja zahteva posebnu negu, ali nemojte da preskačete upotrebu kondicionera, jer ćete tako održavati bolju savitljivost i lepršavost kose. Kao dodatak ovome možete uključiti i tretiranje kose nekim od specijalizovanih blagih ulja. Na ovaj način ćete zaštititi kosu od hladnoće i vrućine.

Tips and tricks:

 • kada se fenirate, dobro prosušite kosu i samo blago četkom uzvucite krajeve
 • kako ovaj tip kose nije oštećen, ponekad možete peglom ili uvijačem napraviti talase ili kovrdže. Vodite računa da deo kose koji tretirate ne bude izložen predugo toploti
 • većina nefarbanih kosa ima mat sjaj pa ukoliko želite da pojačate sjaj svoje kose aplicirajte ulje ili sjaj u spreju. Nanosite ga u manjoj količini na donji deo kose

Tanke kose

Tanku kosu prepoznajemo po tome što, pored očigledne tanke vlasi, kosa često izgleda slepljeno, brzo se masti i voli da se mrsi.

Kod ovakvog tipa kose najčešće se koriste kondicioneri za volumen kose, pre svega zbog lakog mršenja i elektrisanja. Posle svakog pranja nanesite makar na krajeve malo kondicionera za volumen ili neki blaži balsam. Na ovaj način ćete smiriti kosu i hidrirati je u isto vreme. Preporuka je da izbegavate druge dodatne preparate jer se može desiti da vam ubrza mašćenje, osim u slučaju da vam kosa nije izložena nekim ekstremnijim vremenskim uslovima.

 

Tips and tricks :

 • kada isfenirate kosu, gornji deo kose pokupite štipaljkom tako da koren kose ostane u vazduhu, prsnite malo laka i ostavite tako 15-ak minuta. Ovako ćete dobiti veći volume kose
 • iskoristite uvijače da malo prelomite kosu. Pre svakog uvijanja prsnite na pramen malo laka kako bi talas duže trajao. Blago talasasta kosa uvek izgleda bujnija

Kovrdžave kose

Nema puno nauke kako ćete prepoznati ovaj tip kose. U nastavku možete po svom tipu kose da primenjujete određenu negu.

Kovrdžave kose možemo bazično podeliti na dva tipa: suve i mekane. Veći je procenat suvih kovrdžavih kosa, i ono što se pokazalo kao dobra nega kod ovog tipa kose jeste pakovanja za suvu kosu ili tipsko pakovanje za kovrdžavu kosu. Važno je kao dodatak ubaciti ulje posle pranja, Ovakav tip kose se retko masti, tako da slobodno možete koristiti i neko jače ulje koje se ne ispira. Kod meke kovrdžave kose dovoljno je koristiti kondicioner, ali i blago ulje posle pranja ukoliko se kosa ne masti. Takođe za bolji efekat kovrdža uključite u fazu oblikovanje neagresivnu kremu ili penu.

Tips and tricks:

 • kovrdže će najlepše biti ako posle pranja stavite kremu ili penu, raščešljate češljem sa širokim zupcima, rukom blago ispritiskate na gore i ostavite da se osuši bez dodatnog dodirivanja
 • prilikom oblikovanja možete da pomešate penu i kremu, s tim što prvo nanesite penu, pa onda kremu. Preparati se bolje rasporede po kosi kada se nanose više puta po malo.
 • najveći neprijatelj kovrdžavih kosa je vlaga. Kada je napolju previše vlažno, pomešajte ulje i kremu i nanesite na kosu. Na ovaj način ćete sprečiti da se vaša kovrdžava kosa širi više od željenog.

 Generalno govoreći o kosi genetika je jako važan faktor pa se trudite da izvučete najbolje iz onoga što vam je genetika dala. I dalje dobra kombinacija suplemenata ima mnogo više efekta na kvalitet kose od raznih tonika, šampona, ampuli i sličnog. Ovo ne isključuje da ponekad treba da počastite svoju kosu dubinskim tretmanom u frizerskom salonu jer danas postoje sjajni tretmani koji će vam poboljšati kvalitet i uz kućnu negu dati zaista dobre rezultate.

I na kraju ne zaboravite “Life is not perfect but your hair can be!”

Autor: Danilo Mataruga, profesionalni frizer

________________________________________

HAIR CARE

Hair care today belongs to the elemental culture. Just as you nourish your skin face after every wash, depending on your type, hair after each wash also requires that we improve and brighten it with regular nourishment. Today, care products are widely available. There are even too many of them, so we will make it easier for you to get specific tips that will get you good results without spending unnecessary time and a lot of money.

A lot of women make mistakes when it comes to defining their hair type and therefore the type of care hair needs. Below we talk about some of the most common types of hair, how to recognize them and how to treat them.

 Dry and damaged hair

Regardless of whether the hair is thicker or thinner, if you have the impression that the hair grows slowly, is easy to pull off, has no shine, you often find parts of your hair in the apartment, it is difficult to run your fingers through it, you have the remaining hair in the brush, it is difficult for you to curb it, big chances are that you have this type of hair.

This is the type of hair needs the strongest care in order to look good, that is to say, hydration. Treat her with a mask for dry and damaged hair. Apply the mask after every wash to your entire hair. If your head skin is prone to greasing, then apply mask on the lower two thirds of the hair. There are so called 60 second masks available for sale, so the process is short and time consuming. For this type of hair it is recommended to use specialized hair oil and apply it to the lower half of the hair. Remember that there is no oil that nourishes the hair, they help you first and foremost as a protection and as a help to get your hair shiny and supple.

Tips and tricks:

– do not dry your hair at home until the hair is completely dry, as exposure of dry hair to high temperatures significantly dries the hair

– if you feel that you did not style your hair good enough, take that part of hair, wet it and style again

– avoid exposing dry hair to extremely high or low temperatures. When it is very hot or very cold outside, the hair dries quite a bit, so then try to do make some haircut to protect your hair from external influences

Colored and slightly dried hair

If you dye your hair for a long time, especially with lighter tones, and you notice that the hair lacks the shine and elasticity it once had, becomes not obedient to styling, the ends begin to split faster, then your hair is definitely in this group.

With your hair type, it’s a good idea to take either a milder mask or a colored hair conditioner. Also, depending on the level of greasing of the scalp, apply a mask or conditioner either on the whole or on the bottom two thirds of the hair. Keep it on your head for two to three minutes at most and rinse. Repeat this after each wash. It is important to nurture it constantly, as all processes of oxidation, mechanical tearing and external influences will be mitigated. You can also take some milder specialized hair oil for this type of hair and apply it to the ends before drying.

Tips and tricks:

– try not to fan style your hair more than twice a week

– this type of hair belongs to sufficiently obedient hair. There are great tutorials available nowadays on how to style it without using a hair dryer. This can help you do something new without damaging your hair

– as with dry hair, if it is very hot or cold outside, lift your hair in a bun to protect it from outside influences

Uncolored and slightly dried hair

You will most often recognize this type of hair by the fact that it is mostly soft at hand, has a slight matte shine, does not fade often, is obedient and most have slightly dried ends.

Take some milder conditioner for this type of hair. This kind of hair does not require special care, but do not skip the use of conditioner. In addition to this you can include treating your hair with some of the specialized mild oils. This way you will protect your hair from cold and heat.

Tips and tricks:

– dry your hair well and brush your ends with a gentle brush

– as this type of hair is not damaged, sometimes you can make waves or curls with an iron or curler. Make sure that the part of the hair you are treating is not exposed to heat for too long

– most uncolored hair has a matte shine, so if you want to enhance the shine of your hair, apply oil or spray shine. Apply it in a smaller amount to the bottom of the hair.

Thin hair

We recognize thin hair by the fact that, in addition to the obvious being thin, the hair often looks matted, thin, quick to grease and likes to addle.

With this type of hair, hair volume conditioners are most commonly used, primarily for light weight loss and electrifying. After each wash, apply at least some volume conditioner or a milder balm to the ends. This will calm your hair and hydrate it at the same time. It is recommended to avoid other supplements as your hair may be greasy, unless your hair is exposed to more extreme weather conditions.

Tips and tricks:

– when hair is thinned, pick up the upper part of the hair with a clip so that the root of the hair remains in the air, brush a little varnish and leave it for about 15 minutes. This will give you more volume

– use curlers to break your hair a little bit. Before each twist, apply a little hair spray to the hair end to make the wave last longer. Slightly wavy hair always looks lush

Curly hair

There is not a lot of science to recognize this type of hair. Below, you can apply specific care to your curly hair type.

Curly hair can be basically divided into two types: dry and soft. There is a higher percentage of dry curly hair, and what has proven to be good care for this type of hair is dry hair treatment or masks or standard curly hair treatment or masks. It is important to add oil after washing as a supplement. This type of hair is rarely oily, so you can also use some stronger non-rinsing oil. For soft curly hair, it is sufficient to use a conditioner, but also a mild oil after washing if the hair is not greasy. Also, for a better curl effect, incorporate a non-aggressive cream or foam into the phase.

Tips and tricks:

– curls will be best if you apply cream or foam after washing, combing them, squeezing your hairs slightly upwards and letting it dry without further touch

– during styling, you can mix the foam and the cream by first applying the foam and then the cream. Th products will have better effect if applied multiple times.

– The biggest enemy of curly hair is humidity. When the humidity is high, mix the oil and cream and apply to your hair. This will prevent your curly hair from expanding more than desired.

Generally speaking, hair genetics is a very important factor, so try to make the best of what genetics has given you. Still a good combination of supplements has much more effect on hair quality than a variety of tonics, shampoos, treatment and masks. This does not rule out that you sometimes need to treat your hair with in-depth treatment in a hair salon because today there are great treatments that will improve your quality and give you really good results combined with home care.

And at the end, don’t forget „Life is not perfect but your hair can be!“

Author: Danilo Mataruga, Professional Hairdresser