VIDIMO SE KOD KONJA

“Vidimo se kod konja” je rečenica kojoj se posle dva meseca karantina najviše radujem, kako da je kažem dragim ljudima, tako i da je čujem. A od same pomisli, šta nakon nje sledi, srce zatreperi za mrvicu jače, pa da vam kažem nešto o tome…

Ozbiljnim planovima je potreban ozbiljan pristup, tako da strateški precizno planiram svoj pohod na centar Beograda. Spremam svoja čula za ozbiljnu eksploziju zvuka, slika, ukusa i mirisa koje sa sobom nosi ovaj izlet, a svoje emocije treniram da se malo obuzdaju pred naletom naglog déjà vu- a. Ali već zamišljam kako kod palate Albanije najšire širim ruke i kroz još širi osmeh puštam da izleti rečenica upućena mom gradu: Pa gde si ti, NEDOSTAJANJE moje?!

Puštam vojnički korak po Trgu republike da svojim odzvanjanjem na pločniku objavi da se život vratio u grad. I konačno eto me na zakazanom mestu sastanka – kod konja, dok salutiram Knezu Mihailu i brojnim sastancima koji nas očekuju ovog leta. Prva stanica – biletarnica najlepše zgrade u gradu “Narodnog pozorišta“. Proučavam repertoar, dok u sebi znam da šta god odaberem neću pogrešiti i da ću uskoro zauzeti svoje mesto na crvenom štofanom sedištu u loži, dok me daske koje život znače ne povedu u novu avanturu. Sa sve kartama mangupski stavljenim u unutrašnji džep jakne, krećem se ka Obilićevom vencu gde me čekaju dobro poznat žamor i još bolje poznata lica. Tu nejasnu popodnevnu vrevu prekidaju pozdravi, povici i pitanja: kako zdravlje, kako tvoji, kako ljubav, kada ćemo na kafu, kuda za vikend… Leto radi za nas! Za jednu izuzetnu šetnju Knezom moram prvo kupiti sladoled. On je obeležje svih šetača, koji ga kao štefetu ponosno nose uz i niz ulicu, ne žaleći kalorije, već samo što nisu uzeli duplu kuglu pistaća, jer malo je jedna. Tada počinje redovna gastro borba: sladoled u jednoj ruci počinje da mi se sliva niz zlob, u glavu udara miris kokica, slobodnom rukom pružam novac, prihvatam  džambo kesu vrućih pucki, dok shvatam da sam hodajuća reklama za : Daj mi svega, dabogda mi preselo. A i ne hajem puno za to, pa ću čim mi se bude oslobodila jedna ruka teatralno zabaciti kosu u znak protesta onima koji tvrde da se ne mogu jesti kokice i sladoled u isto vreme.

Predugo sam osmeh skrivala ispod maske, pa je došao red da ga častim jednim crvenim karminom. Ulećem u parfimeriju i naručujem jarko crvenu, koja se lako ne skida. Moj crveni osmeh i ja sada pozdravljamo poznata lica i častimo ulične svirače koji su se postarali za muzičku pratnju našeg povratka. Čitava orkestarska postava- par violina, nekoliko gitara, harmonika, poneki solista okićeni kikotom, povicima, koracima već godinama izvode mjuzikl Knez. A scenografija su im čuvari lica Beograda, sve zgrade, zadužbine, galerije, muzeji, fontane, česme. Ako je život u Beogradu kabare, Knez je njegova pozornica.

Avantura je na svakom koraku, a moja omiljena je lov na skriveno blago. Ono se nalazi na štandovima uličnih prodavaca ploča, knjiga u malim antikvarnicama u skrivenim sokacima. Ploče Jugotona, srebrni džepni sat, lenonke, dobro očuvana zbirka Jesenjinovih pesama, a u njoj zaboravljena razglednica iz Pule leta ’84, samo su neka od blaga koja sam tokom godina skladištila u svoju beogradsku riznicu.

Red poslastica, red muzike, red avanture- red je da se zalije kafom. Kafeni rituali su nešto u čemu sam sa godinama naučila da uživam, adresa je poznata, ulazim u Starbucks, naručujem grande soya latte: ‘’za Nevenu molim vas, za poneti’’. Ovako dobra kafa zaslužuje da se prošeta Kalemegdanom do Pobednika. Tu mogu da je gustiram sa uživanjem, dok osmatram obe obale, brojim nove oblakodere, pratim stanje na mostovima gde stari grad srdačno pozdravlja novi. Vidimo se neznani junače, čuvaj grad dok se ne vratim.

Ne želim da zanemarim dete u sebi, nego ga ponosno za ruku vodim gde god da krenem. Ono je zaslužno za svu moju inspiraciju i orginalne ideje i moram mu odati priznanje jednom vožnjom na vrteški i posetom ZOO vrtu. Želim da opet dobije neke nove, hrabre i lude ideje koje ga vode kroz život. A ako sam već obradovala dete u sebi, red je i da odraslu sebe odobrovoljim jednom čašom tamjanike na Kosančićevom Vencu. Kosančić je moj omiljeni boem u gradu. On uvek zvuči kao da je izašao iz francuskog filma, liči na slikara i služi najbolji ugođaj za ispijanje vina sa pogledom na Savu. Zato samo njegova kaldrma ima pravo da se surovo šali sa mojim štiklama. Kosančiću sve ti je oprošteno!

Pravog hedonistu prepoznajem po tome što sam sebi kupuje cveće. Baci buket ruža sebi u zargljaj, uklopi ga uz haljinu i laganim koracima produži ka Dorćolu, udeli iskreni kompliment poznanicima i širi sreću oko sebe.

Za završnicu dana okupljam svoje najdrže ljude na krovu grada uz reči – vidimo se kod mame. Mama Shelter uvek spremno dočeka svoju dragu decu, koja sa njene terase posmatraju najlepši zalazak sunca. Ima nečeg magičnog u tom zalasku, svi pred njega bacamo svoje velike planove, slavimo svoje male i velike uspehe, zahvaljujemo životu što smo tu i sada i naručujemo još jednu turu koktela.

Bolje te ponovo našli Beograde, šta nam to lepo spremaš ovog leta?

Autor: Nevena Milovanović je doktorand pravnik i zaljubljenik u istoriju, fotografiju i pričanje neispričanih priča. Inspirišu je ljudi, njihove radosti, male i velike pobede, kao i stvaralačka strast koja se krije u svakom od njih. Motiviše je sve što je novo, drugačije, nekonvencionalno, pa vas njeni tekstovi mogu razbuditi uz jutarnju kafu, nasmejati, opustiti i podsetiti da se sreća krije u svakom od nas.

__________________________________________

 SEE YOU AT THE “HORSE”

See you at the horse is the sentence I am most looking forward to after two months of quarantine, both to say it to my dear people and to hear it. And from the very thought of what follows after it, my heart flutters a little harder, so let me tell you something about it…

Serious plans need a serious approach, so I plan my trip to the center of Belgrade strategically precisely. I am preparing my senses for the serious explosion of sounds, images, tastes and smells that this trip brings with it, and I am training my emotions to restrain myself a bit before the onslaught of sudden déjà vu. But I can already imagine how I spread my arms wide at the Palace of Albania and through an even wider smile I let the sentence addressed to my city come out: So where are you, my MISSING?!

I take a firm almost military step along Republic Square to announce with my echo on the sidewalk that life has returned to the city. And finally, here I am at the scheduled meeting place – by the horse, while saluting Prince Mihailo and the numerous meetings that await us this summer. The first station – the ticket office of the most beautiful building in the city of the „National Theater“. I study the repertoire, while I know in myself that whatever I choose I will not make a mistake and that I will soon take my place on the red cloth seat in the box, until the boards that mean life take me on a new adventure. With all the cards inside the pocket of my jacket, I head towards Obilićev venac, where a well-known murmur and even better-known faces are waiting for me. That vague afternoon bustle is interrupted by greetings, shouts and questions: how is your health, how is yours, how is your love, when are we going for coffee, where are we going for the weekend… Summer works for us! For one exceptional walk through Knez Mihailova I have to buy ice cream first. It is a feature of all walkers, who proudly carry it across the street, not regretting the calories, but just not taking a double ball of pistachios, because there are only a few. Then the regular gastronomic struggle begins: ice cream in one hand begins to flow through my anger, the smell of popcorn hits my head, I give money with my free hand, I accept a jumbo bag of pop corns, until I realize that I am a walking advertisement for: Give me everything! And I don’t care much for that, so as soon as one hand is released, I will theatrically throw my hair in protest to those who claim that popcorn and ice cream cannot be eaten at the same time.

I hid my smile under the mask for too long, so it was my turn to share it with one red lipstick. I go into the perfumery and order a bright red one, which is not easy to take off. My red smile and I now greet familiar people and honor the street musicians who took care of the musical accompaniment of our return. The entire orchestral ensemble – a pair of violins, several guitars, accordions, some soloists decorated with giggles, shouts, steps, have been performing the musical show Knez for years. And the scenography are the guardians of Belgrade, all the buildings, endowments, galleries, museums, fountains. If life in Belgrade is a cabaret, Knez is his stage.

Adventure is at every turn, and my favorite is the hidden treasure hunt. It is located on the stands of street vendors of records, books in small antique shops in hidden alleys. Jugoton’s plates, a silver pocket watch, Lennon glasses, a well-preserved collection of Yesenin’s poems, and a forgotten postcard from Pula in the summer of ’84, are just some of the treasures I have stored in my Belgrade treasury over the years.

A bit of sweets, a bit of music, a bit of adventures – it’s time for coffee. Coffee rituals are something I’ve learned to enjoy over the years, the address is well known, I walk into Starbucks, I order grande soya latte: ‘‘ for Nevena please, take away ’’. Such a good coffee deserves to walk through Kalemegdan to Pobednik. Here I can enjoy it with pleasure, while I observe shores of Sava and Danube, count the new skyscrapers, follow the situation on the bridges where the old town cordially greets the new one. See you unknown hero, guard the city until I return.

I don’t want to neglect the child in me, but I proudly take him by the hand wherever I go. It is responsible for all my inspiration and original ideas and I have to pay tribute to it with one ride on the carousel and a visit to the ZOO. I want him to get some new, brave and crazy ideas again that guide him through life. And if I have already made the child happy in myself, it is time for me to please the adult with a glass of wine on Kosančićev venac. Kosančićev venac is my favorite bohemian part in town. Always sounds like he came out of a french movie, he looks like a painter and serves the best atmosphere for drinking wine with a view of the Sava. That’s why only his cobblestones have the right to cruelly joke with my heels. Kosančićev venac, you are all forgiven!

I recognize a real hedonist by buying flowers for himself. He throws a bouquet of roses into his embrace, fits it with his clothes and with light steps continues towards Dorćol, gives a sincere compliment to familiar faces and spreads happiness around him.

At the end of the day, I gather my dearest people on the roof of the city with the words – see you at mama. Mama Shelter is always ready to welcome her dear children, who watch the most beautiful sunset from her terrace. There is something magical in that sunset, we all throw our big plans in front of him, celebrate our small and big successes, thank life for being here and now and order another round of cocktails.

You’d better find Belgrade again, what are you doing for us this summer?

Author: Nevena Milovanović is a PhD lawyer and history, photography and storytelling lover. She founds inspiration in people, their joys, small and big victories and the creative passion that lies within each one. Her motivation is all that is new, different, unconventional, so her sentences can wake you up with your morning coffee, make you laugh, relax and remind you that happiness lies within each of us.